Určite sa už každý z nás stretol s nepochopením, ktoré pramenilo z odlišnosti dvoch alebo viacerých cudzích kultúr. V takýchto prípadoch je každá z jednotlivých zúčastnených strán presvedčená o svojej pravde. Jedine ten jej pohľad je správny. No čo ak má svojím spôsobom pravdu aj jedna, aj druhá strana? Poďme si tento zaujímavý fenomén rozobrať bližšie.

Príslušníci rôznych kultúr

Pojem kultúrny relativizmus prvýkrát zaviedol francúzsky predstaviteľ osvietenstva, Jean Jacques Rousseau. Pri svojich cestách totiž pozoroval odchýlky v ľudskom vnímaní určitých problémov a otázok, takisto ako aj fungovanie celej spoločnosti. Všimol si, že každá kultúra sa na rôzne problematiky môže dívať úplne inak. Kým pre jedného človeka z daného prostredia môže byť praktizovanie určitého zvyku či názor na konkrétnu vec normálny a prirodzený, pre druhého sa takéto správanie javí ako úplne škandalózne. Prirodzene, ako sa vyvíjal systém dopravy a tak sa aj strety dovtedy nepoznaných civilizácií znásobili, tak si predstavitelia každej civilizácie začali vytvárať názory o tých druhých. Nie vždy to dopadlo dobre. Práve naopak, často dochádzalo k prípadom, kedy sa ľudia nazdávali, že sú lepší ako predstavitelia inej kultúry. Názory a tradície iných považovali za čosi menejcenné alebo až nesprávne. Každý sa bil za to, že jedine jeho kultúra a spoločnosť, v ktorej žije disponuje pravdivými a správnymi hodnotami.

Žena v tradičnom odeve

Rousseau takéto správanie zavrhuje a ako jeden z prvých dáva do pozornosti fakt, že každý uhol pohľadu na veci týkajúce sa kultúry môže byť správny. Ak sme raz vyrástli s istými ideálmi, tradíciami a názormi, nemusí to ihneď znamenať, že iné pohľady sú zlé. Kultúrny relativizmus hovorí, že jednotlivé kultúry možno pochopiť iba z hľadiska ich vlastných hodnôt, noriem a ideí. Ak by sme to mali rozviť, znamená to, že každý pohľad alebo hodnoty sú rovnocenné. Nemôžeme sa na ľudí s iným názorom pozerať krivo len preto, že vyrástli v úplne iných podmienkach a ich definícia slova „normálne“ je iná. Nabudúce skúsme byť miernejší pri strete s druhými a pamätajme na to, že vzájomným pochopením spravíme oveľa lepšiu vec.