V živote sa naskytnú udalosti, ktoré môžu negatívne ovplyvniť náš stály príjem. Najčastejšie ide o zhoršenie zdravotného stavu počas choroby, kedy je nemožné chodiť do práce. V tomto prípade vám poskytne ochranu Sociálna poisťovňa prostredníctvom nemocenského poistenia. Kedy naň máte nárok a na čo si dávať pozor? Nemocenské poistenie je súčasťou systému sociálneho poistenia, ktorý má na starosti Sociálna poisťovňa. Okrem nemocenského poistenia spravuje aj dôchodkové poistenie – starobné a invalidné poistenie, úrazové, garančné a poistenie v nezamestnanosti.

Nemocenské poistenie slúži ako krytie v prípade straty alebo zníženia mesačného príjmu z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva alebo materstva. Z nemocenského poistenia sa vyplácajú nemocenské dávky ako nemocenské, ošetrovné, tehotenské, materská a takisto vyrovnávacia dávka. 

poistenie

O dávku nemocenské si môžete žiadať, ak vás lekár uzná za dočasne práceneschopného pre chorobu, chorobu z povolanie, pracovný úraz či karanténu. Zároveň musíte byť nemocensky poistený, a v prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je potrebné byť nemocensky poistený minimálne 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri tejto dávke je okrem toho nutné dodržiavať liečebný režim, keďže kontroly Sociálnej poisťovne či zamestnávateľa sú bežné. Dávka sa vypláca sa kalendárne dni, to znamená, že aj za soboty a nedele. Končí uplynutím podporného obdobia, čo predstavuje najviac 52 týždňov.

nemocenské

Ak ste zamestnancom, počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti vám náhradu príjmu hradí zamestnávateľ. Od 11. dňa vzniká nárok na dávku nemocenské, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, a to vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ). Pri SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa vypláca nemocenské od 1. do 3. dňa dočasnej PN vo výške 25 % z DVZ a od 4. dňa je to 55 % z DVZ. Avšak je dôležité podotknúť, že v prípade, ak sa stanete dočasne PN z dôvodu užitia alkoholu alebo iných omamných látok, táto dávka sa v oboch prípadoch znižuje na polovicu.